Surgical Prognostic Value of Epileptic Aura Based on History and Electrical Stimulation
Hye-Jin Moon, Chun Kee Chung, Sang Kun Lee
J Epilepsy Res. 2019;9(2):111-118.   Published online 2019 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.14581/jer.19013
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Stereoelectroencephalography-based research on the value of drug-resistant temporal lobe epilepsy auras: A retrospective single-center study
Longfei You, Yiming Zhang, Dong Zhang, Lanlan Wang, Xiang Liu, Chang Peng, Yinbao Qi, Ruobing Qian
Epilepsy & Behavior.2023; 138: 108981.     CrossRef
Consensus on pediatric epilepsy surgery for young children: an investigation by the China Association Against Epilepsy task force on epilepsy surgery
Lixin Cai, Kai Zhang, Wenjing Zhou, Xiaoqiu Shao, Yuguang Guan, Tao Yu, Ye Wu, Shuhua Chen, Rui Zhao, Shuli Liang, Xun Wu, Guoming Luan, Yuwu Jiang, Jianguo Zhang, Xiaoyan Liu
Acta Epileptologica.2023;[Epub]     CrossRef
Lateralizing Characteristics of Morphometric Changes to Hippocampus and Amygdala in Unilateral Temporal Lobe Epilepsy with Hippocampal Sclerosis
Hyunjin Jo, Jeongsik Kim, Dongyeop Kim, Yoonha Hwang, Daewon Seo, Seungbong Hong, Young-Min Shon
Medicina.2022; 58(4): 480.     CrossRef
Outcome following surgery for insulo-opercular epilepsies
Pushkaran Jayapaul, Siby Gopinath, Ashok Pillai
Journal of Neurosurgery.2022; 137(5): 1226.     CrossRef
Interpretable deep learning‐based hippocampal sclerosis classification
Dohyun Kim, Jungtae Lee, Jangsup Moon, Taesup Moon
Epilepsia Open.2022; 7(4): 747.     CrossRef
Okzipitallappenepilepsie und Parietallappenepilepsie – eine Maskerade
Gudrun Gröppel, Tim J. von Oertzen
Zeitschrift für Epileptologie.2021; 34(1): 93.     CrossRef
Outcome of epilepsy surgery in lesional epilepsy: Experiences from a developing country
Jafar Mehvari Habibabadi, Houshang Moein, Zahra Jourahmad, Mana Ahmadian, Reza Basiratnia, Mohammad Zare, Seyed Sohrab Hashemi Fesharaki, Shervin Badihian, Majid Barekatain, Nasim Tabrizi
Epilepsy & Behavior.2021; 122: 108221.     CrossRef