Alterations in Seizure Frequency in Patients with Epilepsy Following Coronavirus Disease 2019
Negin Seyedhosseinzadeh, Nikoo Saeedi, Anahita Hashemi, Seyed Mehran Homam
J Epilepsy Res. 2023;13(1):7-12.   Published online 2023 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.14581/jer.23002
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Risk of COVIDÔÇÉ19 infection and seizure exacerbation among patients with epilepsy during the peak of Omicron wave
Xiuxiu Leng, Gengyao Hu, Xuan Wang, Yingchi Zhang, Yaomin Guo, Changgeng Song, Fang Yang, Wen Jiang, Yuanyuan Wang, Xiaomu Wang
Epilepsia Open.2024;[Epub]     CrossRef