Seizure Localization in Patients with Multiple Tubers: Presurgical Evaluation in Tuberous Sclerosis
Pamela Song, Eun Yeon Joo, Dae Won Seo, Seung Bong Hong
J Epilepsy Res. 2012;2(1):16-20.     DOI: https://doi.org/10.14581/jer.12005
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Long-term outcomes of epilepsy surgery in tuberous sclerosis complex
Shuli Liang, Juncheng Zhang, Zhixian Yang, Shaohui Zhang, Zhiqiang Cui, Jianfei Cui, Jiwu Zhang, Na Liu, Ping Ding
Journal of Neurology.2017; 264(6): 1146.     CrossRef